تصویر babaie@irandoc.ac.ir

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎئی

استادیار

زمینه‌های پژوهش

مدیریت دانش

اطلاعات تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی