کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان

کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۴
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۷-۱۳۹
چکیده

پدیده فراگیری الکترونیکی، به‌عنوان یکی از جنبه‌های کاربرد فناوری اطلاعات‌ در سازمان‌ها، دارای ویژگی‌هایی است که توجه سازمان‌ها را به خود جلب کرده است. ویژگی‌های برجسته فراگیری الکترونیکی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، جریان تغییرات در سازمان را به سمت مورد نظر هدایت کرده و گونه‌ای آموزش مستمر را در سازمان پدید آورند. این مقاله، با تشریح ویژگی‌های فراگیری الکترونیکی، کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و جایگاه آن در خط‌ مشی‌های سازمان، چالش‌های پیش روی استفاده از فراگیری الکترونیکی در سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

استناد: 

کاظمی، حمید، و محمود بابائی. ۱۳۸۷. کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ۲۴ (۱): ۱۱۷-۱۳۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه