رساله‌های دکتری

بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

استاد راهنما: 
رساله
تاریخ دفاع: 
دى ۱۳۹۷
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات

طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ن‍اس‍اگ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اش‍ی‍ا اطلاع‍ات‍ی‌

استاد راهنما: 
رساله
تاریخ دفاع: 
اسفند ۱۳۹۴
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات