منصور شیدائی

تصویر sheydaee@irandoc.ac.ir

منصور شیدائی

sheydaee@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
پردازش محتوا
رایانش ابری
سیستم‌های مدیریت پژوهش
تحلیل راهبردی
آینده‎نگاری

صفحه‌ها