تعیین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ الکترونیکی‌ اعضای هیئت‌ علمی‌ دانشکده‌های‌ کشاورزی‌ ایران‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اع‍ض‍ای ه‍ی‍ئت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ ک‍ش‍ور ان‍ج‍ام‌ گ‍ردی‍د. روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ای‍ن‌ طرح‌ روش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ از ن‍وع‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ ب‍ود. اب‍زار ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ود ک‍ه‌ پ‍س‌ از ت‍دوی‍ن‌ از طری‍ق‌ ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ pilot م‍ی‍زان‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد آن‌ س‍ن‍ج‍ی‍ده‌ ش‍د و روای‍ی‌ آن‌ ن‍ی‍ز ت‍وس‍ط اف‍راد م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍د و اص‍لاح‍ات‌ م‍ورد ن‍ظر ان‍ج‍ام‌ ش‍د. پ‍س‌ از ت‍دوی‍ن‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ اب‍زار ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه ص‍ورت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ طراح‍ی‌ گ‍ردی‍د. ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ را اع‍ض‍ای ه‍ی‍ئت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ده‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ ک‍ش‍ور آدرس‌ ای‍م‍ی‍ل‌ ای‍ن‌ اع‍ض‍ا اس‍ت‍خ‍راج‌ گ‍ردی‍د و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ آن‍ه‍ا ارس‍ال‌ گ‍ردی‍د. در ک‍ل‌ پ‍س‌ از س‍ه‌ ب‍ار پ‍یگ‍ی‍ری‌ ۱۰۱ ن‍ف‍ر پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ و ارس‍ال‌ ن‍م‍ودن‍د. اطلاع‍ات‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ ش‍ده‌ از طری‍ق‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍ث‍ل‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ان‍ح‍راف‌ م‍ع‍ی‍ار و م‍ی‍ان‍ه‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ از آم‍اره‍ای‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ م‍ث‍ل‌ راب‍طه‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و آزم‍ون‌ ک‍روس‍ک‍ال‌ وال‍ی‍س‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه دس‍ت‌ آم‍ده‌ ن‍ش‍ان‌ داد ۹.۹۶ درص‍د از پ‍اس‍خ‌‌ده‍ن‍دگ‍ان‌ م‍رد و ۱.۳ درص‍د زن‌ ب‍ودن‍د. از ل‍ح‍اظ رت‍ب‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ۳.۴۸ درص‍د پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ان‌ اس‍ت‍ادی‍ار، ۷.۲۸ درص‍د م‍رب‍ی‌، ۳.۱۷ درص‍د دان‍ش‍ی‍ار و ۷.۵ درص‍د اس‍ت‍اد م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د. م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ه‍دف‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍یئت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ اطلاع‍ات‌ ک‍اره‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. ۲.۷۶ درص‍د از پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ان‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ را ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍اپ‍ی‌ ت‍رج‍ی‍ح‌ م‍ی‌ده‍ن‍د. م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اع‍ض‍ای ه‍ی‍ئت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از م‍ق‍الات‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ در م‍ج‍لات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ف‍راخ‍وان‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ای‍ش‌ه‍ا، م‍ع‍رف‍ی‌ ل‍ی‍س‍ت‌ م‍ج‍لات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، ف‍راخ‍وان‌ طرح‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍ار م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ و دام‍ی‌، چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا، م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ا، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ه‌، م‍ق‍الات‌، ش‍رح‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ و ت‍ح‍ولات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ح‍وزه‌ ک‍ش‍اورزی‌، گ‍زارش‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و م‍ق‍الات‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ در م‍ج‍لات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍روی‍ج‍ی‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ون‌ ف‍رض‍ی‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد م‍ی‍زان‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ان‌ ب‍ا ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و اس‍ت‍ف‍اده‌ آن‍ه‍ا از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ وج‍ود دارد. ب‍ی‍ن‌ م‍رت‍ب‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اع‍ض‍ای ه‍ی‍ئت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از ل‍ح‍اظ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ غ‍ی‍ر‌ رس‍م‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‌ وج‍ود دارد. از ج‍م‍ل‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ج‍م‍ع‌‌آوری و ان‍ت‍ش‍ار اطلاع‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ورد ن‍ی‍از ای‍ن‌ ق‍ش‍ر ب‍ه ص‍ورت‌ دی‍س‍ک‌ ن‍وری‌، ب‍رگ‍زاری‌ دوره‌‌ه‍ا و ک‍ارگ‍اه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ آم‍وزش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍روه‌ه‍ای‌ م‍ب‍اح‍ث‍ه‌ و ح‍ف‍ظ ت‍ع‍ادل‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍دری‍س‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‌‌ روز‌ م‍ان‍دن‌ اطلاع‍ات‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍یئت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‌‌ب‍اش‍ن‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

یعقوبی، جعفر. ۱۳۸۴. ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ اع‍ض‍ای ه‍یئت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه