بررسی ویژگی‌های یادگیری الکترونیکی با تاکید بر طراحی یک مدل برای آموزش در حوزه اطلاع‌رسانی

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگی‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر طراح‍ی‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ در ح‍وزه‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

وب‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ گ‍س‍ت‍رده‌ و ق‍درت‍م‍ن‍دی‌ را در اخ‍ت‍ی‍ار س‍ازم‍ان‌ه‍ا و م‍وس‍س‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ق‍رار داده‌ اس‍ت‌. ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی، گ‍زی‍ن‍ه‌‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ اک‍ن‍ون‌ پ‍ی‍ش‌ روی‌ م‍راک‍ز و س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ اس‍ت‌ ت‍ا ب‍رخ‍ی‌ از م‍ح‍دودی‍ت‌ه‍ای‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ را در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌‌‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌ آم‍وزش‌، پ‍ش‍ت‌ س‍ر ب‍گ‍ذران‍ن‍د. ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ن‍ت‍ی‌، از ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، به ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ف‍رص‍ت‌، م‍ک‍م‍ل‌ و در م‍واردی‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن ت‍م‍ام‌ع‍ی‍ار، ب‍ه‍ره‌‌ب‍رداری‌ ش‍ود. ه‍دف‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ارائ‍ه‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‍ی‌ از ی‍ادگ‍ی‍ری‌، آم‍وزش‌ از راه‌ دور، ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، و م‍وض‍وع‌ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ه‌ آن‌، ت‍لاش‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، ت‍ص‍وی‍ری‌ روش‍ن‌ از ای‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردد. ه‍دف‌ دوم‌ پ‍ژوه‍ش‌، ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ب‍رای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. طراح‍ی‌ ای‍ن‌ م‍دل‌ ب‍ر چ‍ه‍ار پ‍ای‍ه‌ اس‍ت‍وار اس‍ت‌. ن‍خ‍س‍ت‌، ش‍رای‍ط، ج‍ای‍گ‍اه‌ و س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌. دوم‌، روی‍ک‍رد اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ول‍ه‌‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ن‍اوری‌. س‍وم‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍وم‌‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌. و چ‍ه‍ارم‌، ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ ص‍اح‍ب‌ن‍ظران‌ در ح‍وزه‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌. در طراح‍ی‌ م‍دل‌، از م‍دل‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ش‍ده‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌، ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط و ام‍ک‍ان‍ات‌، ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌، ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍ه‍ره‌‌ب‍رداری‌ از ای‍ن‌ م‍دل‌، ن‍ی‍ازم‍ن‍د ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌، ارت‍ق‍ا ی‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍طح‌ ب‍رخ‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‌ه‍ا، ارت‍ق‍ای زی‍رس‍اخ‍ت‌ه‍ا و ان‍ج‍ام‌ اق‍دام‍ات‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ای‍د در اس‍ت‍رات‍ژی‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و روی‍ک‍رد ب‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌، م‍ن‍ع‍ک‍س‌ ش‍ده‌ ب‍اش‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بابائی، محمود. ۱۳۸۶. ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍‌‎ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر طراح‍ی‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ در ح‍وزه‎ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه