پژوهشکده علوم اطلاعات

پژوهشکده علوم اطلاعات در زمینه تولید،‌ سازمان‌دهی، ذخیره، بازیابی، اشاعه، بازنمایی، تحلیل، ارزش‌افزایی، و سنجش اطلاعات علم و فناوری کار می‌کند.

زمینه‌هایی مانند اصطلاح‌شناسی؛ هستان‌شناسی؛ پردازش زبان طبیعی؛ سازمان‌دهی اطلاعات؛ مستندسازی اطلاعات؛ دسترسی به اطلاعات؛ علم‌سنجی؛ تحلیل اطلاعات؛ تحلیل شبکه‌ها؛ دیداری‌سازی اطلاعات؛ پایش و سنجش مکانی اطلاعات؛ بازنمایی جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان؛ داده‌کاوی؛ متن‌کاوی؛ و یادگیری ماشین از زمینه‌های پژوهش این پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

رئیس پژوهشکده

گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

تدریس