علوم اطلاعات

درباره پژوهشکده

پژوهشکده علوم اطلاعات در زمینه تولید،‌ سازمان‌دهی، ذخیره، بازیابی، اشاعه، بازنمایی، تحلیل، ارزش‌افزایی، و سنجش اطلاعات علم و فناوری کار می‌کند.

زمینه‌هایی مانند اصطلاح‌شناسی؛ هستان‌شناسی؛ پردازش زبان طبیعی؛ سازمان‌دهی اطلاعات؛ مستندسازی اطلاعات؛ دسترسی به اطلاعات؛ علم‌سنجی؛ تحلیل اطلاعات؛ تحلیل شبکه‌ها؛ دیداری‌سازی اطلاعات؛ پایش و سنجش مکانی اطلاعات؛ بازنمایی جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان؛ داده‌کاوی؛ متن‌کاوی؛ و یادگیری ماشین از زمینه‌های پژوهش این پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

رئیس پژوهشکده

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

تدریس

تدوین و کاربرد اصطلاح‌نامه، کارشناسی ارشد
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران

مباحث پیشرفته زبان‌شناسی بالینی، دکتری تخصصی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران

زبان‌شناسی و آواشناسی بالینی، کارشناسی ارشد
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیستم‌های کامپیوتری امن، کارشناسی ارشد
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علم و صنعت

مقدمات پردازش زبان طبیعی، کارشناسی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خوارزمی

بازاریابی خدمات اطلاعاتی، کارشناسی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خوارزمی

زبانشناسی و آواشناسی کلینیکی، دکتری تخصصی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران

استراتژی مدیریت دانش سازمانی، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

زبان‌شناسی و آواشناسی بالینی، کارشناسی ارشد
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه الزهرا

مدیریت دانش در سازمان‌ها، کارشناسی ارشد
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه تربیت مدرس

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه الزهرا

پردازش زبان طبیعی، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه تهران

روانشناسی زبان، کارشناسی ارشد
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه تربیت مدرس

زبان‌شناسی ‌شناختی پیشرفته، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشکده علوم شناختی

مسایل زبان‌شناسی ‌(Issues in Linguistics)، کارشناسی ارشد
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه تربیت مدرس

مستندسازی و تدوین اصطلاح‌نامه‎های تخصصی، کارشناسی ارشد
۱۳۹۲-۱۳۹۳، دانشگاه تهران

مسایل زبان‎شناسی، کارشناسی ارشد
۱۳۹۲-۱۳۹۳، دانشگاه تربیت مدرس

ارتباط با پژوهشکده