ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

نشر الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران مجال مناسبی را برای توسعه، بهبود و ارتقای ارتباط علمی پدید می‌آورد. فناوری نوین اطلاعات به ویژه شبکه‌سازی و اینترنت، گستره عظیمی را فراهم کرده است تا جهت‌گیری فرهنگی خود را از انباشتن دانش به سمت و سوی اشتراک و انتشار آن هدایت کنیم.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، و حسین غ‍ری‍ب‍ی‌. ۱۳۸۰. ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه