هیئت علمی: راتبه‌های تحصیلی

تصویر mr.fanisani@gmail.com

مهندس محمدرضا فانی ثانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش سیستم‌های چندرسانه‌ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمینه‌های پژوهش: 
فرایندکاوی
داده‌کاوی
هوش تجاری
یادگیری ماشین
متن‌کاوی
تصویر mohammadi.a@aut.ac.ir

مهندس علیرضا محمدی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه بوعلی سینا