احمد گنجی

تصویر ganji@irandoc.ac.ir

احمد گنجی

ganji@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
جامعه اطلاعاتی
برنامه‌ریزی استراتژیک
مدیریت عملکرد

صفحه‌ها