احمد گنجی

تصویر ganji@irandoc.ac.ir

احمد گنجی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

ganji@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
جامعه اطلاعاتی
برنامه‌ریزی استراتژیک
مدیریت عملکرد

صفحه‌ها