سیستم‌های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات

سیستم‌های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۲
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۴۹-۵۷
چکیده

سیستم اطلاعات اجرایی “EIS” به مجموعه عناوین و ابزاری اطلاق می‌شود که اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان را در زمینه‌ها و حیطه‌های مسئولیت حرفه‌ای آنان، با دقت، در زمان مناسب و شکلی مطلوب فراهم می‌کند. هدف اساسی EIS حمایت از سطوح مدیریتی سازمان از طریق عرضه اطلاعات در قالب‌های متناسب با نوع بهره‌برداری مدیران است. ارتباط مداوم و متقابل بین EIS و مدیران رده بالای سازمان، قدرت آنان را در عرصه فعالیت حرفه‌ای افزایش می‌دهد. دسترسی به یک سیستم EIS معتبر که اهمیت اطلاعات و کیفیت اطلاعات در آن مورد توجه قرار گیرد، مستلزم حصول شرایط و فنونی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

استناد: 

کالست، کارل، و بیوم اوه بیورنشتاد. ۱۹۹۶. سیستم‌های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات. ترجمه محمود بابائی. ۱۳۷۶. فصلنامه اطلاع‎رسانی ۱۲ (۳): ۴۹-۵۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه