فراپژوهش طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

پژوهشگاه‌ علوم‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ نهادی‌ پیشرو درزمینه پژوهش‌ در حوزه‌های‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ به‌ جنبه‌هایی‌ از موضوع‌های‌ پژوهش‌ در این‌ حوزه‌ها پرداخته‌ که‌ دیگران‌ بدان‌ کمتر پرداخته‌ یا نپرداخته‌اند. این‌ پژوهشگاه‌ بر پایه‌ چشم‌انداز ماموریت‌ خود، پژوهش‌ در حوزه‌های‌ مدیریت‌ اطلاعات‌، فناوری‌ اطلاعات‌ و اطلاع‌رسانی‌ و ایجاد هم‌افزایی‌ حاصل‌ از ارتباط این‌ دو حوزه‌ را در سرلوحه‌ فعالیت‌های‌ خود قرار داده‌ است‌. فعالیت‌ در این‌ حوزه‌ها پیشینه‌ دیرپای‌ دارد و تاکنون‌ که‌ پژوهش‌ با محوریت‌ شورای‌ پژوهش‌ و سه‌ پژوهشکده‌ این‌ پژوهشگاه‌ انجام‌ می‌شود، ادامه‌ یافته‌ است‌. این‌ پژوهشگاه‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و چشم‌اندازهای‌ خود به‌ همت‌ اعضای‌ هیئت‌ علمی‌، کارشناسان‌ و همکاران‌ دیگر توانسته‌ نزدیک‌ به‌ سیصد طرح‌ پژوهشی‌ را با موفقیت‌ به‌ پایان‌ برساند. باوجود تلاش‌های‌ خوبی‌ که‌ در اجرای‌ این‌ طرح‌های‌ پژوهشی‌ انجام‌گرفته‌، شناخت‌ دقیقی‌ از وضعیت‌ و روند این‌ پژوهش‌ها از ابتدا تاکنون‌ وجود ندارد. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ نقش‌ طرح‌های‌ پژوهشی‌ در تصمیم‌گیری‌ و سیاست‌گذاری‌ سازمان‌ها و به‌ ویژه‌ پژوهشگاه‌ علوم‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ ایران‌ روزبه‌روز بیشتر می‌شود. ازاین‌رو، نیاز به‌ شناخت‌ وضعیت‌ موجود و روند این‌ پژوهش‌ها برای‌ برنامه‌ریزی‌ بهتر برای‌ پژوهش‌های‌ آینده‌ وجود دارد. این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از فراپژوهش‌ (بررسی‌ روایتی‌ و توصیفی‌) و تکنیک‌های‌ مرتبط به‌ آن‌، الگویی‌ از روند موضوعی‌ پژوهش‌ در طرح‌های‌ پژوهشی‌ ایرانداک‌ از آغاز تا پایان‌ سال‌ ۱۳۹۳ فراهم‌ آورده‌ و پیکره‌ کلی‌ پژوهش‌ در ایرانداک‌ و نیز ویژگی‌ها در دسترس‌ این‌ طرح‌های‌ پژوهشی‌ را آشکار ساخته است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بابائی، محمود، اح‍م‍د گ‍ن‍ج‍ی‌، ام‍ه‌‌ل‍ی‍لا دی‍ن‌م‍ح‍م‍دی، و س‍م‍ی‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ل‍و. ۱۳۹۵. ف‍راپ‍ژوه‍ش‌ طرح‌‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه