نیازسنجی اطلاعات

نیازسنجی اطلاعات
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۸۶
شابک: 
۹۶۴۹۱۷۹۸۱X
۲۴۷ صفحه
۲۲,۰۰۰ ریال
چکیده

این‌ کتاب‌ شامل‌ مباحث‌ زیر است‌: نیاز اطلاعاتی، تعریف‌ و ضرورت‌ نیازسنجی‌اطلاعات‌، برنامه‌ریزی‌ نیازسنجی‌ اطلاعات‌، روش‌های‌ گردآوری‌ اطلاعات‌ و مدل‌سازی‌ نیازهای‌اطلاعات‌. در پایان‌ دو پیوست‌ درباره‌ مدل‌ و مدل‌سازی و نمونه‌ موضوع‌های‌ مطالعه‌ درباره ‌نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آمده‌ است‌.

استناد: 

بابائی، محمود. ۱۳۸۶. نیازسنجی اطلاعات. ویراسته علی‌حسین قاسمی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه