دانشجویان دکتری

تصویر aghadavood@students.irandoc.ac.ir

مهندس صفورا آقاداود جلفایی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب و کار الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

aghadavood@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
رایانش ابری
هوشمندی کسب و کار
یادگیری ماشین
تصویر hassani@students.irandoc.ac.ir

مهندس حمید حسنی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته از پردیس فارابی دانشگاه تهران

hassani@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
داده‌کاوی
نمایه‌سازی ماشینی
پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی
هوشمندی کسب و کار
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
تصویر sajadian@students.irandoc.ac.ir

سیدحسین سجادیان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه علامه طباطبائی

sajadian@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت دانش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
وب‌سنجی
هم‌راستایی (همسویی)
تصویر sahli@students.irandoc.ac.ir

فرزانه سهلی وایقان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی با گرایش مدیریت اطلاعات از دانشگاه تهران

sahli@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بازاریابی
تحلیل استراتژیک
تصویر sadeghi@students.irandoc.ac.ir

عباس صادقی پوریانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

sadeghi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
برنامه‌ریزی
داده‌کاوی
مدیریت فناوری اطلاعات
تصویر mortazavi@students.irandoc.ac.ir

مهندس محمدرضا مرتضوی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه تربیت مدرس

mortazavi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
استراتژی فناوری اطلاعات
مدیریت داده و اطلاعات
کیفیت داده
آموزش الکترونیکی
تصویر moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir

مریم موسوی‌زاده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه الزهرا

moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مصورسازی اطلاعات
بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
تصویر hamrahi@students.irandoc.ac.ir

افروز همراهی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه علامه طباطبائی

hamrahi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت اطلاعات
معماری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی
ذخیره و بازیابی اطلاعات
تصویر vahabi@students.irandoc.ac.ir

فتانه وهابی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

vahabi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بازیابی اطلاعات
رفتار اطلاع‌یابی
علم‌سنجی