دانشجویان دکتری

تصویر aghadavood@students.irandoc.ac.ir

مهندس صفورا آقاداود جلفایی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

aghadavood@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
رایانش ابری
هوشمندی کسب و کار
یادگیری ماشین
تصویر babakhani@students.irandoc.ac.ir

مهندس نوید باباخانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه یزد

babakhani@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
کشف ناهنجاری شبکه
کشف تغییر
سیستم تشخیص نفوذ
امنیت شبکه
تصویر Hassani@students.irandoc.ac.ir

مهندس حمید حسنی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از پردیس فارابی دانشگاه تهران

Hassani@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
داده‌کاوی
نمایه‌سازی ماشینی
پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی
هوشمندی کسب و کار
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
تصویر khatir@students.irandoc.ac.ir

مهندس اشکان خطیر

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

khatir@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
پردازش زبان طبیعی
خلاصه‌سازی متن
کاهش ویژگی
انتخاب ویژگی
تصویر rasouli@students.irandoc.ir

بهروز رسولی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه تهران

rasouli@students.irandoc.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدل کسب‌و‌کار
محتوا و کتابخانه‌های دیجیتال
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
حقوق مالکیت فکری
علم‌سنجی
تصویر sajadian@students.irandoc.ac.ir

سیدحسین سجادیان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه علامه طباطبائی

sajadian@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت دانش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
وب‌سنجی
هم‌راستایی (همسویی)
تصویر sahli@students.irandoc.ac.ir

فرزانه سهلی وایقان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه تهران

sahli@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بازاریابی
تحلیل استراتژیک
تصویر Sadeghi@students.irandoc.ac.ir

عباس صادقی پوریانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Sadeghi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
برنامه‌ریزی
داده‌کاوی
مدیریت فناوری اطلاعات
تصویر karimi@students.irandoc.ac.ir

المیرا کریمی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه تربیت مدرس

karimi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بازیابی اطلاعات
اصطلاح‌شناسی
کتابخانه دیجیتال
مطالعات کاربر
فرهنگ سازمانی
تصویر mokhtari@students.irandoc.ac.ir

حمیدرضا مختاری اسکی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه شیراز

mokhtari@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
کاربرد علوم و فناوری اطلاعات در کشاورزی
مدیریت موفق کتابخانه‌های دیجیتالی
عوامل حیاتی موفقیت
تصویر mortazavi@students.irandoc.ac.ir

مهندس محمدرضا مرتضوی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس

mortazavi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
استراتژی فناوری اطلاعات
مدیریت داده و اطلاعات
کیفیت داده
آموزش الکترونیکی
تصویر moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir

مریم موسوی‌زاده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه الزهرا

moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مصورسازی اطلاعات
بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
تصویر nakhaeie@studentsirandoc.ac.ir

مهندس مهدی نخعی کهن

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه علم و صنعت ایران

nakhaeie@studentsirandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
سامانه تصمیم‌یار
هوش کسب‌و‌کار
پردازش تصویر
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی نرم‌افزار
تصویر hamrahi@students.irandoc.ac.ir

افروز همراهی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه علامه طباطبائی

hamrahi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت اطلاعات
معماری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی
ذخیره و بازیابی اطلاعات
تصویر vahabi@students.irandoc.ac.ir

فتانه وهابی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

vahabi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بازیابی اطلاعات
رفتار اطلاع‌یابی
علم‌سنجی