ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌

ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
فروردين ۱۳۷۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

نیازسنجی به عنوان ابزار تولید اطلاعات درباره کاربران (مصرف‌کنندگان)، کاربرد وسیعی یافته است. اطلاع‌رسانان و کتابداران از این ابزار برای تعیین و تبیین نیازهای اطلاعاتی کاربران،‌ بهره‌برداری می‌کنند. نیازسنجی اطلاعاتی، مقدم بر کلیه اقداماتی است که درزمینه طراحی،‌ مجموعه‌سازی، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات انجام می‌گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت نیازها، به طور عام، نیازهای اطلاعاتی تعریف و به صورت مبسوط تبیین شده و سپس موضوع نیازسنجی در حوزه اطلاع‌رسانی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نقد و بررسی روش‌شناسی نیازسنجی در حوزه اطلاع‌رسانی و کتابداری، از دیگر موضوعات این پژوهش است. در بخش پایانی مدل‌های مفهومی سنجش نیازهای اطلاعاتی تشریح شده و به صورت گرافیکی ارائه شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بابائی، محمود. ۱۳۷۷. ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه