ساختار و مدیران

هیئت امنا

رئیسان پیشین

 

۱۳۸۶ - ۱۳۹۲    دکتر سیدامید فاطمی

۱۳۷۱ - ۱۳۸۶    دکتر حسین غریبی

۱۳۶۸ - ۱۳۷۱    علی آجیل‌فروش

۱۳۶۰ - ۱۳۶۸    محمدنقی مهدوی

۱۳۶۰              عبدالحسین آذرنگ

۱۳۵۹              شهین نعمت‌زاده

۱۳۵۹              شورای سرپرستی (دکتر احمد میرزاده، علی آقابخشی، و عباس اسلامیه)

۱۳۵۸ - ۱۳۵۹    عبدالحسین آذرنگ

۱۳۵۵ - ۱۳۵۷    دکتر علی‌اکبر بیهقی

۱۳۴۸ - ۱۳۵۵    علی سینایی