ال‍گ‍وی‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍س‍خ‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍دارک‌

ال‍گ‍وی‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍س‍خ‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍دارک‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ف‍رای‍ن‍ده‍ا ت‍ب‍دی‍ل‌ ن‍س‍خ‍ه‌‌ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ ب‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، ع‍لاوه‌ ب‍ر اب‍زاره‍ای‌ خ‍اص‌ س‍خ‍ت‌‌اف‍زاری‌ و ن‍رم‌اف‍زاری‌، ن‍ی‍ازم‍ن‍د ت‍وان‍ای‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ک‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ول‍ی‍د ن‍س‍خ‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ گ‍زارش‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا، ن‍خ‍س‍ت‌ پ‍دی‍ده‌ ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌ وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ آن‌ را ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. س‍پ‍س‌ ب‍ه‌ ش‍رح‌ روش‌ ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و روش‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ت‍ن‌ در ق‍ال‍ب‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ و روش‌ طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ن‍س‍خ‍ه‌‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍ی‌پ‍ردازد. روی‍ک‍رد ای‍ن‌ راه‍ن‍م‍ا در ب‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ب‍ه‌‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، ب‍ی‍ش‌ از ه‍ر چ‍ی‍ز ت‍وج‍ه‌ و ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍ن‍ب‍ه‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍اده‌ت‍ری‍ن‌ روش‌ه‍ا ب‍وده‌ اس‍ت‌. چ‍ه‌ در ب‍ی‍ان‌ روش‌ه‍ا و چ‍ه‌ در ش‍رح‌ م‍وض‍وع‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍لاش‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ م‍ث‍ال‌ه‍ا و ن‍م‍ون‍ه‌‌ه‍ای‌ ع‍ی‍ن‍ی‌ از ن‍ک‍ات‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ ب‍ی‍ان‌ گ‍ردن‍د. از ای‍ن‌ رو درک‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ک‍ردن‌ ف‍رای‍ن‍د ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د ک‍س‍ب‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ در ح‍د ت‍ع‍ارف‌ اس‍ت‌ و ن‍ی‍ازی‌ ب‍ه‌ ت‍س‍ل‍ط ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌‌ن‍وی‍س‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ای‍گ‍اه‌‍‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ن‍دارد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بابائی، محمود، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۴. ال‍گ‍وی‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍س‍خ‍ه ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ م‍دارک‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ علمی و م‍دارک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌.

افزودن دیدگاه