آمار

 ۲۳۱ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۷۱ نگارش

۴۵ ترجمه

۱۵ گردآوری

 

۳۶۹ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)
۳۳۱ طرح پایان‌یافته

      ۲۶۱ طرح سازمانی

      ۷۰ طرح تقاضامحور

۳۸ طرح در دست انجام

      ۲۹ طرح سازمانی (با اعتبار ۱۵.۱۷۸ میلیون ریال)

      ۹ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۴۰.۹۶۴ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۹۳ جایزه و افتخار

 

۸۱ جایزه و افتخار ملی

۱۲ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۹۵ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۸۱ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 پژوهشگران

 

۲ دانشیار

۲۴ استادیار

۳ مربی

 

دوره دکتری

 

۱۰ دانش‌آموخته

۹ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان تابستان ۱۳۹۹)

۲۸۶ کتابخانه‌ عضو

۱۳۱.۹۹۷ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۸.۲۰۶ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان تابستان ۱۳۹۹)

۲۲۸ عنوان دوره‌

۱.۳۴۵ دوره‌ برگزار شده

۲۲.۳۵۹ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان تابستان ۱۳۹۹)

۱.۲۷۱.۴۰۳ همه

۶۰۴.۹۳۶ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۶.۰۱۵ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۲۴۸.۸۵۵ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی

 

شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

 

۶.۳۹۷.۳۶۹ تا پایان تابستان ۱۳۹۹ (میانگین ۳۴.۳۹۴ در روز)

۲۷.۴۳۵.۹۷۸ در ۱۳۹۸ (میانگین ۷۵.۱۶۷ در روز)

۶۲.۶۳۸.۷۳۶ در ۱۳۹۷ (میانگین ۱۷۱.۶۱۳ در روز)

۹۸.۲۰۹.۷۲۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۹.۰۶۸ در روز)

۴۵.۰۹۳.۳۸۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۲۳.۵۴۴ در روز)

۴۵.۷۱۸.۷۲۲ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۲۵۷ در روز)

۱۵.۳۷۱.۳۷۹ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۳ در روز)

۱.۳۶۷.۰۷۷ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۵ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان تابستان ۱۳۹۹)

۴۵۰.۹۲۷ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱.۲۱۱ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان بیرون از کشور

۲۱۵.۵۷۶ ثبت پیشنهاده

۶۹۵ موسسه همکار (اکنون) 

 

۱۰۷۹ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۴۹۳ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان تابستان ۱۳۹۹)

۲۳۹ مقاله در علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان جداگانه سامانه‌ها

(میانگین روزانه تا پایان تابستان ۱۳۹۹)


۱۹.۴۵۸ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۷.۰۱۶ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

۷.۷۰۱  بازدیدکننده وبسایت رسمی ایرانداک

۲.۴۱۴ بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۲.۳۲۶ بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

 

 بازدیدکنندگان جداگانه همه سامانه‌ها

(میانگین روزانه در سال)

 

۱۳.۹۹۳ بازدیدکننده در ۱۳۹۸

۱۹.۲۰۸ بازدیدکننده در ۱۳۹۷

۱۸.۱۴۹ بازدیدکننده در ۱۳۹۶

۱۷.۰۳۷ بازدیدکننده در ۱۳۹۵

۱۷.۲۶۱ بازدیدکننده در ۱۳۹۴

 

 

 پاسخگویی به کاربران سامانه‌ها

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۲۸.۹۵۴ تماس تلفنی (در تابستان ۱۳۹۹)

۴۹۱ تماس تلفنی (میانگین روزانه در تابستان ۱۳۹۹)

۷.۸۹۴ رایانامه و کاربرگه (در تابستان ۱۳۹۹)

۱۳۴ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه در تابستان ۱۳۹۹)

۳.۶۹۵ درخواست ویرایش اطلاعات (در تابستان ۱۳۹۹)

۶۳ درخواست ویرایش اطلاعات (میانگین روزانه در تابستان ۱۳۹۹)

 

زنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه‌های ایرانداک 

 

۲۰ کارگاه ( ۲۷۱۸ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۸

۱۶ کارگاه ( ۹۶۵ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۷

۲ کارگاه ( ۲۷۰ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۶

 

بودجه هزینه‌ای عمومی (دریافت )

(به میلیون ریال)

 

۱۰۰.۵۵۰ در ۱۳۹۸

۸۳.۲۵۹ در ۱۳۹۷

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

 

۸۷.۸۷۶ در ۱۳۹۸

۵۸.۹۵۷ در ۱۳۹۷

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۱.۳۵۰ در ۱۳۹۸

۱.۵۵۰ در ۱۳۹۷

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

 

منابع کتابخانه

 

۱۲.۷۴۷ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۱۶.۳۸۹ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۱ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

  آزمایشگاه‌ها

 

تعامل انسان و ماشین روبوداک (از تیر ۱۳۹۴)

متن‌کاوی و یادگیری ماشین (از تیر ۱۳۹۶)

طراحی سیاست علم و فناوری (از آذر ۱۳۹۸)

سامانه‌های تصمیم‌یار (از شهریور ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۹)

 

آمارهای دیگر

 

۲ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۵۴ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۵ خدمات مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، راه، زِدنی، پرسا)