ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رای‌ پ‍روژه‌ ت‍دوی‍ن‌ لای‍ح‍ه‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رای‌ پ‍روژه‌ ت‍دوی‍ن‌ لای‍ح‍ه‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌
فروردين ۱۳۷۹
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

تفکر سیستمی اسلوبی (به معنی شیوه منظم) است که به ما نشان می‌دهد کنش‌هایمان به صورت وقایعی مجزا نیستند، بلکه در ارتباطات دو جانبه با کنش‌های دیگر افراد در قالب الگوهایی رفتاری هستند. الگوی تفکر سیستمی مورد استفاده در گزارش حاضر، الگویی است که مبتنی بر "رویکرد سیستم‌های نرم" است. رویکرد سیستم‌های نرم توسط پیتر بی. چکلند توسعه یافته است. در فصل اول پژوهش عملی به عنوان زمینه و شیوه تحقیق با رویکرد سیستم‌ها‌ی نرم و نیز روش‌شناسی سیستم‌های نرم با استفاده از ترجمه و تلخیص فصل ۶ از کتاب تفکر سیستمی، رویه سیستمی تشریح شده‌اند. در فصل دوم  پس از بررسی رویکرد سیستم‌های نرم به حل مسایل غیر‌ ساختار‌یافته و پیچیده، چهارچوب ۷ از برای تحلیل سازمان تشریح خواهد شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

اب‍وی‍ی‌ اردک‍ان، م‍ح‍م‍د، اصغر اسدی، حسین غریبی، و محمود بابائی. ۱۳۷۹. ت‍ه‍ی‍ه‌‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍رای‌ پ‍روژه‌‌ ت‍دوی‍ن‌ لای‍ح‍ه‌‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌. تهران: پژوهشگاه اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران.

افزودن دیدگاه