جامعه و اطلاعات

درباره پژوهشکده

پژوهشکده جامعه و اطلاعات در زمینه کاربرد علوم و فناوری اطلاعات در جامعه و برون‌دادها، دستاوردها،‌ و تاثیرات آنها و همچنین فرمانش علوم و فناوری اطلاعات کار می‌کند.

تحلیل داده‌های کلان علم و فناوری برای دریافت رویکردهای کنشگران این حوزه در تراز فردی، سازمانی، ملی، و جهانی؛ رفتار اطلاعاتی کاربران؛ آینده‌پژوهی؛ پایش و سنجش علم، فناوری، و نوآوری و نهادهای آنها؛ سیاست‌گذاری اطلاعات؛ عمومی‌سازی سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای؛ حقوق اطلاعات و فناوری اطلاعات؛ اخلاق اطلاعات و فناوری اطلاعات؛ حریم خصوصی؛ حکمرانی الکترونیک؛ جامعه اطلاعاتی؛ و کاربرد علوم و فناوری اطلاعات در آمایش سرزمین و آموزش عالی از زمینه‌های پژوهش پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

رئیس پژوهشکده

گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات

گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات

گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

تدریس

حقوق مسئولیت مدنی، کارشناسی ارشد
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خاتم

فناوری اطلاعات در پرستاری، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ایران

سیبرنتیک و ارتباطات،
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

وب معنایی و هستی‌شناسی، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اقتصاد اطلاعات و دانش، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طبقه‌بندی و توسعه علوم، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نظریه اطلاعات و دانش، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶،

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رفتارهای اطلاع‎یابی، دکتری تخصصی
۱۳۹۲-۱۳۹۳، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ارتباط با پژوهشکده

  • تلفن داخلی: 
    ۳۲۳