گزارش عملکرد

نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نیمه نخست سال 1396
گزارش عملکرد آموزش

نیمه نخست سال ۱۳۹۶

فروردين ۱۳۹۶ تا شهريور ۱۳۹۶
نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال 1395
گزارش عملکرد آموزش

سال ۱۳۹۵

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
نگاهی به عملکرد مدیریت اطلاعات علم و فناوری و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری: در سال 1395
گزارش عملکرد مدیریت اطلاعات علم و فناوری

سال ۱۳۹۵

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نیمه نخست سال 1395
گزارش عملکرد آموزش

نیمه نخست سال ۱۳۹۵

فروردين ۱۳۹۵ تا شهريور ۱۳۹۵
نگاهی به عملکرد پژوهشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نه‌ماهه نخست سال 1395
گزارش عملکرد پژوهش

نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵

فروردين ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران: نیمه نخست سال ۱۳۹۴
گزارش عملکرد

نیمه نخست سال ۱۳۹۴

فروردين ۱۳۹۴ تا شهريور ۱۳۹۴
گزارش عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): نیمه نخست سال ۱۳۹۴
گزارش عملکرد آموزش

نیمه نخست سال ۱۳۹۴

فروردين ۱۳۹۴ تا شهريور ۱۳۹۴
نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال ۱۳۹۴
گزارش عملکرد آموزش

سال ۱۳۹۴

فروردين ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال 1394 پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
گزارش عملکرد پژوهش

شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴

فروردين ۱۳۹۴ تا شهريور ۱۳۹۴
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال 1394
گزارش عملکرد

سال ۱۳۹۴

فروردين ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران: در نه ماهه ۱۳۹۳
گزارش عملکرد

نه‌ماهه سال ۱۳۹۳

فروردين ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
گزارش عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): سال ۱۳۹۳
گزارش عملکرد آموزش

سال ۱۳۹۳

فروردين ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
گزارش عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در شش‌ماهه نخست سال 1393
گزارش عملکرد

شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳

فروردين ۱۳۹۳ تا شهريور ۱۳۹۳
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران: در سال ۱۳۹۳
گزارش عملکرد

سال ۱۳۹۳

فروردين ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۶