تصویر khedmatgozar@alumni.irandoc.ac.ir

حمیدرضا خدمتگزار

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

زندگی‌نامه

حمیدرضا خدمتگزار، دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته مدیریت فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سال ۱۳۹۴ است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی صنایع (مهندسی مالی) از دانشگاه علم و فرهنگ تهران و مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه یزد دریافت کرده است. علائق پژوهشی وی در زمینه‌های مدل‌ها و استراتژی‌های کسب و کار الکترونیکی، فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، مدیریت دانش، تعامل انسان و رایانه، سیستم‌های شناسگر دیجیتالی و مدیریت منابع الکترونیکی می‌باشد. وی تاکنون بیش از ۲۵ مقاله پژوهشی در مجلات معتبر بین‌المللی و ملی، ۲ کتاب و چندین مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی ارائه داده است. از مهمترین افتخارات وی می‌توان به انتخاب به عنوان برگزیده هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی در گروه فناوری اطلاعات، کتابداری و اطلاع‌رسانی اشاره کرد. وی همچنین با چندین سازمان و شرکت معتبر در سطح کشور در زمینه‌های مدیریت فناوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی، علم تصمیم‌گیری، بازمهندسی فرایندهای تجاری و مدیریت خدمات و کیفیت همکاری داشته است. جزئیات بیشتر این همکاری‌ها و تجارب کاری در وب‌سایت شخصی وی به آدرس Khedmatgozar.name در دسترس است.

تحصیلات

  • ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ - دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    رساله: طراحی نظام ملی شناسه‌گر دیجیتال اشیا اطلاعاتی با راهنمایی دکتر مهدی علیپور حافظی

  • ۱۳۸۶ - ۱۳۸۹ - کارشناسی ارشد مهندسی مالی . دانشگاه علم و فرهنگ
    پایان‌نامه: عوامل کلیدی در رفتار کاربرد مستمر خدمات بانکداری اینترنتی در ایران با راهنمایی دکتر پیام حنفی‌زاده

زمینه‌های پژوهش

مدیریت فناوری اطلاعات
مدل‌های کسب و کار الکترونیکی
شناساگرهای دیجیتالی
تعامل انسان و رایانه
مدیریت دانش

اطلاعات تماس

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

رساله دکتری تخصصی

طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ن‍اس‍اگ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اش‍ی‍ا اطلاع‍ات‍ی‌

استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
سه شنبه - ۲۸ آذر ۱۳۹۱
تاریخ دفاع: 
چهارشنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
چکیده: 

    ی‍ک‍ی‌ از م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اص‍ل‍ی‌ در ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ی‍ک‌ ش‍ی‌ ی‍ا م‍وج‍ودی‍ت‌ در م‍ح‍ی‍ط دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اس‍ت‌. س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ب‍روز م‍ش‍ک‍لات‌ زی‍ادی‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ع‍دم‌ ث‍ب‍ات‌ و ی‍ک‍ت‍ای‍ی‌ ن‍ظام‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ر ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍اب‌ ی‍ک‍دس‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ (URL) در م‍ح‍ی‍ط دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌، ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ره‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ام‌ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ن‍ام‌ دام‍ن‍ه‌ (DNS)، ث‍ب‍ات‌ و ی‍ک‍ت‍ای‍ی‌ ن‍ام‌‌ه‍ای‌ م‍ی‍زب‍ان‌ را ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ای‍ن‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ره...

پژوهشکده‌: