نصر‌اله پاک‌نیت

تصویر pakniat@irandoc.ac.ir

دکتر نصراله پاک‌نیت

دانش‌آموخته دکتری تخصصی ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی

pakniat@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
رمزنگاری
امنیت اطلاعات
محاسبات امن
متن کاوی
رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش