نصر‌اله پاک‌نیت

تصویر pakniat@irandoc.ac.ir

دکتر نصراله پاک‌نیت

دانش‌آموخته دکتری تخصصی ریاضی با گرایش رمزنگاری از دانشگاه شهید بهشتی

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی

pakniat@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
متن کاوی
رمزنگاری
امنیت اطلاعات

صفحه‌ها