ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا

ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۳۳
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲۲۱-۱۲۴۴
چکیده

محتوا یکی از واژگانی است که همواره مورد توجه محققان و متخصصان در رشته‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال پژوهشگران هر کدام از دیدگاه و بافت خاص خود به این مفهوم و تعریف آن توجه کرده‌اند که در موارد بسیاری اختلاف‌ها و تفاوت‌های فراوانی با هم دارند. پرسش اصلی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است آنست که واقعا مفهوم محتوا به چه معناست. به منظور پاسخ به این پرسش، در این پژوهش پس از شناسایی تعاریف مختلف این واژه در بافت‌های رشته‌های مختلف، بر اساس روش ارزیابی تطبیقی، اقدام به مقایسه این تعاریف شده است. در ادامه بر اساس تحلیل این نتایج، چارچوبی مفهومی با نام (۳C) برای نمایش فرآیند خلق محتوا ارائه داده است. بر اساس این چارچوب، محتوا (Content)، یک آفرینش ذهنی حاصل از فرآیند ذهنی شکل گرفته در ذهن خالق محتوا است که به بیان‌ها و قالب‌های مختلف در آمده و با قرار گرفتن در مهمل‌هایی از نوع محصول، سرویس یا دستورالعمل، از طریق مجرای (Conduit) متناسب با آن به مخزن (Conduitee) مناسب می‌رسد. این چارچوب نشان می‌دهد که مفهوم محتوا حاصل یک فرآیند چندگانه است که عدم کارکرد هر کدام از اجزا، آن را بی‌ معنی می‌کند. سپس به منظور اعتباریابی چارچوب ارائه شده، اقدام به تحلیل و تفسیر این چارچوب در ۵ بافت‌ متفاوت شده است و در انتها نیز سوالاتی که نیاز است پژوهشگران به منظور توسعه این چارچوب به آنها پاسخ دهند، به عنوان پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده مطرح شده است.

استناد: 

خدمتگزار، حمیدرضا، پیام حنفی‌زاده، و مهدی علیپور حافظی. ۱۳۹۷. ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۳ (۳): ۱۲۲۱-۱۲۴۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه