ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار نحو نظام‌های شناسگر دیجیتالی

ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار نحو نظام‌های شناسگر دیجیتالی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۵
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۲۰۱-۲۳۲
چکیده

نظام‌های شناسگر دیجیتالی به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های کاربرد در رویکرد «وب قابل شناسایی» در تئوری شیئ دیجیتالی مطرح شده‌اند. بر اساس ماهیت این شناسگرها، که مبتنی بر سازوکار وضوح، طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند و با شناسگرهای دیگر متفاوت‌اند، ساختار نحو (رشته شناسگر) این شناسگرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نحوِ شناسگر مجموعه‌ای از قوانینی است که برای ترکیب کاراکترها برای شکل‌گیری یک رشته شناسگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف این پژوهش ارزیابی کارایی ساختار نحو نظام‌های شناسگر دیجیتالی است. به‌ منظور دستیابی به این هدف، بر مبنای روش ارزیابی روشنگرانه، فرایندی شامل دو گام طراحی و اجرا شد. در گام نخست، اقدام به طراحی چارچوب پایه ارزیابی کارایی ساختار نحو به‌ روش دلفی شد. چارچوب پایه ارزیابی استخراج‌شده در این گام شامل ۱۱ شاخص کارایی از جمله: یکتایی، قابلیت ماشین‌خوانی، ثبات، قابلیت همکاری، سادگی، مقیاس‌پذیری، اثبات‌پذیری، گرانولیته، عدم حساسیت کاراکتر، قابلیت نقل انسانی، و قابلیت وضوح نحو است. درگام دوم، با استناد به چارچوب پایه طراحی‌شده، اقدام به ارزیابی تطبیقی ۶ نظام شناسگر دیجیتال مطرح در سطح جهان به‌ روش «تاپسیس» شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که نظام‌های «دی‌اُآی» و «یوسی‌آی» انطباق بالا و نظام‌های «هندل»، «آرک»، «یوآراِن» و «پی‌یوآراِل.» انطباق متوسطی را با شاخص‌های کارایی ساختار نحو نظام‌های شناسگر دیجیتالی دارند. در تحلیل این نتایج نیز راهکارهای نظام‌های با کارایی بالا در اثبات‌پذیری رشته شناسگر، از جمله به‌کارگیری سازوکار وضوح، پروتکل «TCP/IP» و استفاده از شناسگرهای دارای ارقام چک اعتبار در پسوند، و همچنین مزایای استفاده از کدهای توصیف‌کننده به‌ ویژه در شناسایی دقیق‌تر شی مورد شناسایی مورد بحث قرار گرفته است. این نتایج می‌تواند توسط کاربران این نظام‌ها و شناسگرهای آن و همچنین، پژوهشگران این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

استناد: 

خدمتگزار، حمیدرضا، مهدی علیپور حافظی. ۱۳۹۸. ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار نحو نظام‌های شناسگر دیجیتالی. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۵ (۱): ۲۰۱-۲۳۲.

مقاله ادواری علمی
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه