عوامل موثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین)

عوامل موثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین)
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۸
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۸۷-۹۸
چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل توسعه‌یافته پذیرش فناوری ارائه شده است. طبق مدل، کاربرد فناوری به نیت رفتاری افراد بستگی دارد که به نوبه خود این عامل نیز تحت تاثیر عواملی چون سودمندی درک‌شده، سهولت کاربرد درک‌شده، خودتاثیری درک‌شده و ریسک درک‌شده توسط کاربران قرار می‌گیرد. در این پژوهش نمونه‌ای از مشتریان بانکداری اینترنتی بانک اقتصاد نوین مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سودمندی درک‌شده، سهولت کاربرد درک‌شده و خودتاثیری درک‌شده بر استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبت دارد. ضمنا عامل ریسک درک‌شده نیز علی‌رغم فرضیه، رابطه مثبتی با نیت رفتاری دارد. همچنین نیت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بر استفاده از این خدمات تاثیر مثبتی دارد.

استناد: 

حنفی‌زاده، پیام، جعفر اسدی، و حمیدرضا خدمتگزار. ۱۳۹۱. عوامل موثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین). مهندسی صنایع و مدیریت شریف ۲۸-۱ (۱): ۸۷-۹۸.

افزودن دیدگاه