امیرحسین صدیقی

تصویر seddighi@irandoc.ac.ir

دکتر امیرحسین صدیقی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

seddighi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بهینه‌سازی تصادفی
برنامه‌ریزی توسعه سیستم قدرت
مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توسعه پایدار
مدیریت ریسک
طراحی و برنامه‌ریزی زنجیره تامین

معماری اطلاعات

۱۳۹۷-۱۳۹۸
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

صفحه‌ها