حمیدرضا خدمتگزار

تصویر khedmatgozar@irandoc.ac.ir

دکتر حمیدرضا خدمتگزار

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

khedmatgozar@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت فناوری اطلاعات
مدل‌های کسب و کار الکترونیکی
شناساگرهای دیجیتالی
تعامل انسان و رایانه
مدیریت دانش
طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیا اطلاعاتی

طراحی نظام ملی شناساگر دیجیتال اشیا اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها