طراحی مدل کسب و کار سامانه‌ها و خدمات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سطوح پنج‌گانه مأموریتی

چکیده

در پژوهش پیشین اینجانب، طراحی و بازآرایی مدل کسب و کار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) هدفگذاری و گام‌های زیر انجام شد: ۱- شناسایی لایه‌های اصلی کسب و کار ایرنداک از طریق تحلیل و نگاشت ذینفعان، ۲- شناسایی پیکربندی غالب ارزش‌آفرین ایرانداک، و۳- طراحی ساختار مدل کسب و کار ایرانداک مبتنی بر یک چارچوب مدل کسب و کار و اعتباریابی آن. همچنین در این پژوهش رویکرد پایین به بالا به منظور طراحی مدل کسب و کار ایرانداک انتخاب شد. این رویکرد بدین معناست که پس از شناسایی و دسته‌بندی ذینفعان، اولویت‌بندی پیکربندی‌های ارزش‌آفرینی در ایرانداک و طراحی ساختار مدل کسب و کار معتبر در ایرانداک در پژوهش اول، در پژوهش دوم چارچوب مدل کسب و کار طراحی شده باید در تمامی سامانه‌ها و خدمات و همچنین حوزه‌های مأموریتی ایرانداک پیاده‌سازی شده و سپس مبتنی بر آن مدل کسب و کار فراگیر ایرانداک استخراج شود. بر این اساس اهداف اصلی این پژوهش را می‌توان: ۱- استخراج مدل کسب و کار سامانه‌ها و خدمات ایرانداک، و ۲- استخراج مدل کسب و کار فراگیر ایرانداک مبتنی بر ساختار مدل کسب و کار طراحی شده در فاز قبل تعریف کرد. از نتایج اصلی این فاز از پژوهش می‌توان به درک عمیق‌تر مالکان سامانه‌ها و خدمات ایرانداک از قابلیت های ارزش آفرینی تجاری و درآمدزایی محصولات و خدماتشان، همچنین ایجاد ساختار یکپارچه سلسله مراتبی به منظور در اختیار داشتن مدل کسب و کار فراگیر در سطح سیاستگذاری و مدیریتی ایرانداک اشاره کرد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

خدمتگزار، حمیدرضا. زودآیند. طراحی مدل کسب و کار سامانه‌ها و خدمات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سطوح پنج‌گانه مأموریتی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه