بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد)

 بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد)
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۷
شماره صفحه (از - تا): 
۵۵۳-۵۷۲
چکیده

با توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیا در سال‌های اخیر، ایجاد و توسعه سیستم‌های مدیریت دانش مبتنی بر آن و همچنین بررسی نقش این سیستم‌ها در حوزه‌های مختلف سازمانی مانند مدیریت عملکرد کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد. هدف این مطالعه طراحی یک سیستم کاربردی مدیریت دانش مبتنی بر اینترنت اشیا و تحلیل کاربرد آن در بهبود عملکرد کارکنان می‌باشد. این مطالعه از نظر روش‌شناسی از نوع اقدام‌پژوهی مبتنی بر طراحی سیستم اطلاعاتی با رویکرد رد و روش نمونه‌سازی است و تمرکز آن بر روی یکی از شاخص‌های عملکردی کارکنان شهرداری یزد یعنی زمان کارکرد روزانه آنها می‌باشد. ساختار مبتنی بر مدیریت دانش پیشنهادی برای کنترل ورود و خروج کارکنان مورد مطالعه و پیاده‌سازی نمونه اولیه آن نشان داد که به‌کارگیری اینترنت اشیا می‌تواند در دو بخش جمع‌آوری داده و مدیریت ورود و خروج مشتمل بر ۶ حوزه خاص به بهبود عملکرد کارکنان یاری رساند. به طور کلی اینترنت اشیا می‌تواند در تولید داده‌های مورد نیاز فرآیندهای دانشی، به خصوص کشف دانش در محیط‌های فیزیکی و دیجیتال، به عنوان یک پایه قابل اتکا به‌کارگرفته شود.

استناد: 

خدمتگزار، حمیدرضا. ۱۳۹۴. بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد). فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات ۷ (۳): ۵۵۳-۵۷۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه