حمید حسنی

تصویر hassani@students.irandoc.ac.ir

مهندس حمید حسنی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته از پردیس فارابی دانشگاه تهران

hassani@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
داده‌کاوی
نمایه‌سازی ماشینی
پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی
هوشمندی کسب و کار
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات