بهروز رسولی

تصویر rasuli@irandoc.ac.ir

دکتر بهروز رسولی

rasuli@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدل کسب‌و‌کار
محتوا و کتابخانه‌های دیجیتال
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
حقوق مالکیت فکری
علم‌سنجی

صفحه‌ها