مرضیه زرین‌بال ماسوله

تصویر zarinbal@irandoc.ac.ir

دکتر مرضیه زرین‌بال ماسوله

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

zarinbal@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
طراحی سیستم‌های تصمیم‌یار و هوشمند
پردازش تصویر
منطق فازی
بازی‌وارسازی

صفحه‌ها