ارائه مدل تحلیل خودکار اطلاعات در نظام‌های بازیابی اطلاعات بر اساس مصورسازی حوزه‌های دانش. مورد مطالعه: پایگاه پایان‌نامه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

پیشنهاده
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
آبان ۱۳۹۴

افزودن دیدگاه