بهبود نتایج جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی با پیش‌بینی‌پذیری رفتار اطلاع‌یابی کاربران

پیشنهاده
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
ارديبهشت ۱۳۹۳
چکیده

   در طراحی موتورهای جست‌و‌جو، بررسی پایگاه داده مورد مطالعه و ایجاد ارتباط با آن حائز اهمیت است. طراحی موتورهای جست‌و‌جو شامل اطلاع‌یابی در صفحات وب و بررسی مشابهت یک داده با پایگاه داده در بازیابی اطلاعات می‌باشد. در بازیابی اطلاعات توسط یک کاربر، کلمه مورد جست‌و‌جو به صورت یک کلیدواژه مورد توجه قرار می‌گیرد. چنانچه بتوان به صورت دقیق و با سرعت بالا اطلاعات متناسب با کلمه مورد جست‌و‌جو را بازیابی نماییم بسیار ثمر بخش خواهد بود.

    به دیگر سخن، میزان دانش در جهان با سرعت بالایی رو به افزایش است. کاربران اطلاعات نیاز دارند تا دراین اقیانوس دانش هدایت شوند و بتوانند مشکلاتشان را حل نمایند. بنابراین، بازیابی اطلاعات، کلید تکنولوژی آینده نزدیک است. مطالعات زیاد نشان می‌دهد: موتورهای جست‌و‌جوی کنونی تنها بخشی از مدارک مرتبط در یک مجموعه را بازیابی می‌کند. برای فائق آمدن بر این حجم عظیم، مدل‌های بهتری لازم است. عیب اصلی سیستم‌های بازیابی اطلاعات امروزه را می توان چنین گفت: مراحل شناختی به صورت ریاضی مدل‌سازی می‌شوند. پرسش و پاسخ بر اساس شباهت با یکدیگر منطبق می‌شوند ولی این شباهت بر اساس قضاوت انسان نمی‌باشد. ابهام ذاتی بازیابی اطلاعات در سیستم‌های کنونی به طور مناسب مدل‌سازی نشده است.

    مدل‌های ریاضی با موضوع مورد جست‌وجو تطابق مناسبی ندارند. سیستم‌های بازیابی اطلاعات قدیمی منابع یکپارچه و همگن بازیابی می‌کنند، در حالی که کاربران انتظار بازیابی مدارک مختلف را دارند. نواقص موجود در مدل‌های بازیابی اطلاعات کنونی باعث شده است وجود یک مدل انسان‌مدار لازم نماید.

افزودن دیدگاه