طراحی مدل برندسازی کتابخانه‌های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری (عتف)

پیشنهاده
استاد راهنما: 
تاریخ تصویب: 
بهمن ۱۳۹۷
چکیده

کتابخانه‌های دانشگاهی با چالش­‌ها و فرصت­‌هایی روبه‌رو هستند که با دگرگونی‌های فناوری و صنعت نشر، دسترسی به اینترنت و وب ۲، و تصویر کلیشه‌­ای قدیمی از کتابخانه‌­ها پدید آمده‌اند. اگر کتابخانه‌­های دانشگاهی برند خود را مدیریت کنند و به سوی تجدید برند خود همسو با محیط اطلاعاتی تازه بروند، خواهند توانست در دنیای رقابتی امروز دوام آورند و ارزش واقعی خود را در پیوند با کاربران بسازند. برای برندسازی کتابخانه‌های دانشگاهی، تاکنون مدلی فراگیر که فرایند این کار را به روشنی نشان دهد و ابهام‌های کتابداران، و مدیران را پاسخ دهد، طراحی نشده است. بر این پایه، این رساله ابتدا در پی مفهوم‌­سازی برندکتابخانه‌­های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری (عتف) است که با رویکرد کیفی انجام می‌شود و گردآوری داده‌های آن با تحلیل محتوای کیفی نوشتجات و سپس با مصاحبه با متخصصان حوزه بازاریابی در کتابخانه‌­هاست. در گام بعد، مدل برندسازی کتابخانه‌­های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری (عتف) طراحی و ارزیابی خواهد شد. رویکرد این گام آمیخته است و داده‌های بخش کیفی آن با تحلیل محتوای کیفی نوشتجات و سپس از مصاحبه با متخصصان حوزه بازاریابی در کتابخانه­‌ها و با روش نظریه داده‌بنیاد به دست خواهد آمد. گردآوری داده‌ها در گام کمی این بخش‌، با پرسشنامه‌ای خواهد بود که بر پایه گام کیفی پدید می‌آید و در تجزیه‌ و تحلیل آن از آمار توصیفی و استنباطی بهره برده خواهد شد.

افزودن دیدگاه