طراح‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍رای‌ ک‍ارب‍رد در ج‍وی‍ش‍گ‍ره‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ وب

رساله
استاد راهنما: 
تاریخ تصویب: 
مرداد ۱۳۹۲
تاریخ دفاع: 
بهمن ۱۳۹۵
چکیده

    گ‍س‍ت‍رش‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ج‍وان‍ب‌ زن‍دگ‍ی‌ ان‍س‍ان‌ه‍ا را ت‍ح‍ت‌ ت‍أث‍ی‍ر ق‍رار داده‌ اس‍ت‌. ب‍دون‌ ت‍ردی‍د در دن‍ی‍ای‍ی‌ک‍ه‌ ب‍ه‌ درس‍ت‍ی‌ دن‍ی‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ن‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ اطلاع‍ات‌ و داده‌ه‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍د در ب‍س‍ی‍اری‌ از زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا راه‍گ‍ش‍ا ب‍اش‍د. ام‍روزه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ روی‌ وب‌ در دس‍ت‍رس‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍س‍ی‍اری‌ را ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ردازش‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ب‍ه‌ وج‍ود آورده‌اس‍ت‌. ج‍س‍ت‌وج‍وی‌ ت‍ص‍اوی‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ ای‍ن‌ چ‍ال‍ش‌ه‍ا اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ده‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر ت‍وج‍ه‌ ب‍س‍ی‍اری‌ از م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر را ب‍ه‌ خ‍ود م‍ع‍طوف‌ک‍رده‌اس‍ت‌. در ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌، ب‍ا ت‍م‍رک‍ز ب‍ر روش‌ ب‍س‍ت‍ه واژگ‍ان‌، روش‌ ج‍دی‍دی‌ ب‍رای‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر م‍ع‍رف‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود .م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ روش‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍ا س‍ای‍ر روش‌ه‍ا، ک‍ارای‍ی‌ روش‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ را در ب‍ازی‍اب‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د. در ادام‍ه‌ ب‍ا ت‍ع‍م‍ی‍م‌ روی‍ک‍رد پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌، ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ آن‌ ب‍رای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه ب‍ازی‍اب‍ی‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ اف‍زای‍ش‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ک‍ارای‍ی‌ روش‌ ب‍س‍ت‍ه واژگ‍ان‌، دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍د ج‍دی‍دی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ده‌اس‍ت‌. در ای‍ن‌ م‍رح‍ل‍ه‌، روش‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ روی ت‍ع‍دادی‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داده‌ه‍ای‌ م‍ع‍ی‍ار ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ده‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ آم‍اری‌ ب‍ا روش‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آم‍اری‌، ب‍رت‍ری‌ روش‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ را در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د. در ن‍ه‍ای‍ت‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ در ق‍ال‍ب‌ س‍ام‍ان‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‍ی‌ چ‍ون‌ ک‍ن‍ش‌گ‍را ب‍ودن‌ و ت‍ح‍ت‌ وب‌ ب‍ودن‌ را دارا اس‍ت‌، ب‍ه‌ ک‍ارگ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ان‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌‌ش‍ده‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه ه‍ر ی‍ک‌ از ره‍ی‍اف‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ت‍وان‍س‍ت‍ه‌ان‍د ک‍ارای‍ی‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وام‍ح‍ور ت‍ص‍اوی‍ر را در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ای‍ر روش‌ه‍ای‌ ب‍ه‌ روز، ب‍ه‌ م‍ی‍زان‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ اف‍زای‍ش‌ ده‍ن‍د.

افزودن دیدگاه