تصویر m.nabavi@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر مجید نبوی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

زندگی‌نامه

مجید نبوی دانش‌آموخته دکترای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. وی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در همین رشته در دانشگاه تهران به پایان رسانده است. ایشان پایان‌نامه دکترای خود را در زمینه بومی‌سازی مدل داده‌ای سریف برای سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) ملی زیر نظر دکتر حمیدرضا جمالی و پرفسور کیث جفری انجام و در اردیبهشت سال ۹۵ توانست با درجه عالی از آن دفاع نماید. ایشان تاکنون در چند طرح پژوهشی انجام شده و در حال انجام پژوهشگاه همکاری داشته است. ایشان تا کنون در ترجمه دو کتاب همکاری داشته و چند مقاله انگلیسی در نشریات آی.اس.آی و چند مقاله پژوهشی فارسی منتشر نموده است. وی اکنون به عنوان پژوهشگر با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران همکاری می‌کند.

تحصیلات

  • ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵ دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    رساله: ایجاد ارزش افزوده در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات) ملی با رویکرد بومی‌سازی مدل داده‌ای آن با راهنمایی دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

  • ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه تهران
    پایان‌نامه: بررسی استانداردهای مختلف پایش دیجیتالی نسخ خطی به کار رفته در پایگاه های اطلاعاتی نسخ خطی اسلامی با راهنمایی دکتر غلامرضا فدایی

زمینه‌های پژوهش

سازماندهی دانش
رفتار اطلاعاتی
مدیریت اطلاعات

تماس

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

ای‍ج‍اد ارزش‌ اف‍زوده‌ در س‍ام‍ان‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ (س‍م‍ات‌) م‍ل‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍وم‍ی‌‌س‍ازی‌ م‍دل‌ داده‌‌ای‌ آن

رساله دکتری تخصصی

تاریخ تصویب: 
سه شنبه - ۱۷ دى ۱۳۹۲
تاریخ دفاع: 
چهارشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
چکیده: 

   پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ای‍ج‍اد ارزش‌ اف‍زوده‌ در س‍ام‍انه م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌( س‍م‍ات‌) م‍ل‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍وم‍ی‌س‍ازی‌ م‍دل‌ داده‌ای‌ آن‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د. در اب‍ت‍دا چ‍ه‍ارچ‍وب‍ی‌ ارزش‌اف‍زا م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از اج‍زای‌ م‍ه‍م‌ ه‍ر س‍ام‍انه اطلاع‍ات‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ اه‍داف‌ س‍ام‍ان‍ه‌، ک‍ارب‍ران‌ و داده‌ه‍ای‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍د. س‍پ‍س‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ و ب‍ا روش‌ م‍طال‍عه م‍وردی‌ طی‌ م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ طراح‍ی‌ و اج‍را ش‍د. در م‍رح‍له اول‌ از طری‍ق‌ م‍رور م‍ت‍ون‌ و ب‍ا روی‍ک‍رد روای‍ی‌، اه‍داف‌ اص‍ل‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ س‍م‍ات‌ م‍ل‍ی...بیشتر