طراحی چارچوب حاکمیت داده در مراکز تبادل داده و اطلاعات ملی (مورد مطالعه: وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری)

پیشنهاده
استاد راهنما: 
تاریخ تصویب: 
اسفند ۱۳۹۴
چکیده

امروزه، با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، موضوع یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌ها و سازمان‌ها موضوعی جدی و مورد توجه است. بسیاری از سامانه‌های مقیاس بزرگ، نیازمند تعامل‌پذیری و یکپارچه‌سازی میان سازما‌ن‌ها و سامانه‌های مختلف آنها است و در این میان پیاده‌سازی راه‌حل‌هایی که بتواند این تعامل‌پذیری و یکپارچه‌سازی را ساماندهی نماید به شدت مورد توجه است. از این‌رو مدل‌های مختلف و متنوعی برای این موضوع ارائه شده است که عمده آنها به راه‌حل‌های تبادل داده و اطلاعات وابستگی زیادی دارند و از این‌رو مراکز تبادل اطلاعات در سطوح مختلف بین سازمانی و ملی برای پاسخ به این نیاز شکل می‌گیرند. کیفیت داده و اطلاعات در این مراکز– مانند همه سازمان‌هایی که با داده و اطلاعات سر و کار دارند-، نیازمند چرخه پیوسته حیات داده و اطلاعات است. معمولا چارچوب‌ها و نظام‌های مدیریت داده و اطلاعات، در ابعاد یک سازمان به این موضوع پرداخته‌اند، اما این پژوهش تلاش می‌کند با استفاده از نتایج فعالیت‌های قبلی، چارچوبی برای حاکمیت داده و اطلاعات در مراکز تبادل داده و اطلاعات بین سازمانی و ملی طراحی نموده و به ویژه ابعاد غیرفنی آن را مدون نماید. در انجام این تحقیق، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

افزودن دیدگاه