ارائه مدل هم‌راستایی راهبرد‌های دانش و راهبرد کسب و کار: مطالعه موردی دانشگاه افسری امام علی (ع)

پیشنهاده
استاد راهنما: 
تاریخ تصویب: 
ارديبهشت ۱۳۹۶
چکیده

    دستیابی به عملکرد بهتر و کسب مزایای رقابتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران به شمار می‌رود. هم‌راستایی یکی از رویکردهای مهم دستیابی و حفظ عملکرد سازمانی بهتر، در مواجه با فضای پیچیده سازمانی و منابع محدود است. هدف این پژوهش، ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌ و کار در دانشگاه افسری امام علی (ع) است. برای دستیابی به این هدف، اهداف فرعی شامل تدوین راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌ و کار و شناسایی ارتباط راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌ و کار در دانشگاه افسری امام علی (ع) دنبال می‌شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی است و در شش گام انجام خواهد شد. گام نخست به مطالعه ادبیات پژوهش، اسناد بالادستی و اخذ نظر خبرگان جهت تدوین راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌ و کار در دانشگاه مورد مطالعه خواهد پرداخت؛ گام دوم به بررسی مدل‌های هم‌راستایی راهبردی و استخراج چارچوب مفهومی اولیه می‌پردازد؛ گام سوم طراحی و اعتبارسنجی ابزار گردآوری داده‌ها جهت تایید مدل را شامل خواهد شد؛ گام چهارم به جمع‌آوری داده‌ها می‌پردازد؛ گام پنجم تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج و ارائه مدل هم‌راستایی راهبردی را در بر خواهد گرفت؛ و در گام ششم نگارش گزارش پژوهش انجام خواهد شد.

افزودن دیدگاه