تصویر giveki@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر داور گیوکی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

زندگی‌نامه

داور گیوکی ورودی سال ۱۳۸۱ رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار در دانشگاه سجاد مشهد بوده‌اند و تحصیلات خود را در این دانشگاه در سال ۱۳۸۵ به پایان رساندند. پس از آن از طریق کنکور سراسری در سال ۱۳۸۵ در رشته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناشی ارشد در دانشگاه تهران پذیرفته شدند و تحصیلات خود را در دی ماه ۱۳۸۷ در این دانشگاه به پایان رساندند. سپس در پژوهشگاه علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات ایران در مقطع دکتری و در رشته مهندسی فناوری اطلاعات مشغول به تحصیل شدند، رساله دکتری ایشان تحت نظارت دکتر منتظر و در حوزه بازیابی محتوا محور تصاویر بوده است. سوابق علمی ایشان ۷ مقاله ISI در ژورنال های مختلف و معتبر بین‌المللی و ۸ مقاله کنفرانس در کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

تحصیلات

  • ۱۳۸۸ - ۱۳۹۱ دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    رساله: طراحی سامانه‌ای برای بازیابی تصاویر با استفاده از روش‌های هوشمند قابل کاربرد در جویشگرهای تحت وب با راهنمایی دکتر غلامعلی منتظر

  • ۱۳۸۵ - ۱۳۸۷ کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر با گرایش محاسبات کوانتومی. دانشگاه تهران
    پایان‌نامه: اتوماتای سلولی کوانتومی و کاربرد آن در محاسبات کوانتومی با راهنمایی دکتر احمد شفیعی ده آباد

زمینه‌های پژوهش

بینایی ماشین
پردازش تصویر
شبکه‌های عصبی
داده‌کاوی

تماس

ندارد

مقاله همایش علمی

طراح‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍رای‌ ک‍ارب‍رد در ج‍وی‍ش‍گ‍ره‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ وب

رساله دکتری تخصصی

استاد راهنما: 

دکتر غلامعلی منتظر
تاریخ تصویب: 
سه شنبه - ۰۱ مرداد ۱۳۹۲
تاریخ دفاع: 
سه شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
چکیده: 

    گ‍س‍ت‍رش‌ ارت‍ب‍اطات‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ج‍وان‍ب‌ زن‍دگ‍ی‌ ان‍س‍ان‌ه‍ا را ت‍ح‍ت‌ ت‍أث‍ی‍ر ق‍رار داده‌ اس‍ت‌. ب‍دون‌ ت‍ردی‍د در دن‍ی‍ای‍ی‌ک‍ه‌ ب‍ه‌ درس‍ت‍ی‌ دن‍ی‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ن‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ اطلاع‍ات‌ و داده‌ه‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍د در ب‍س‍ی‍اری‌ از زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا راه‍گ‍ش‍ا ب‍اش‍د. ام‍روزه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ روی‌ وب‌ در دس‍ت‍رس‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍س‍ی‍اری‌ را ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ردازش‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ ب‍ه‌ وج‍ود آورده‌اس‍ت‌. ج‍س‍ت‌وج‍وی‌ ت‍ص‍اوی‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‌ت‍...بیشتر