بررسی و ساخت مدل عوامل کلیدی موثر بر موفقیت پایگاه‌های شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ـ تخصصی در ایران (مورد مطالعه: «انجمن»)

رساله
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
آذر ۱۳۹۱
تاریخ دفاع: 
اسفند ۱۳۹۶
چکیده

    شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌ تخصصی گونه‌ای از جوامع برخط به‌ شمار می‌آیند که پذیرای کاربران دانشگاهی و محتوای علمی در بستر اینترنت هستند. موفقیت این شبکه‌ها خواست اصلی دارندگان و کاربران است. با وجود اهمیت این موضوع، بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که چندان به عوامل موثر بر موفقیت این شبکه‌ها پرداخته نشده است. از این رو، این پیشنهادیه رساله دکترا بر آن است تا رویکرد ترکیبی و روش‌های مطالعه موردی و پیمایش را برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر موفقیت شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ تخصصی و چگونگی تاثیرگذاری آنها پیشنهاد دهد. هدف از گزینش این رویکرد استخراج عوامل و روابط با تمرکز بر تجربه سیاست‌گذاران و کاربران شبکه اجتماعی «انجمن» به عنوان مورد پژوهش بود. روی‌هم‌رفته، این پیشنهادیه طرح و فرایند پژوهش را پیشنهاد می‌دهد و می‌تواند راه‌گشای همه پژوهشگرانی باشد که می‌خواهند پدیده کمتر کار شده‌ای را مفهوم‌سازی کنند و عوامل موثر بر موفقیت آن را بیابند و تاثیرشان را بسنجند.

افزودن دیدگاه