بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

رساله
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
بهمن ۱۳۹۲
تاریخ دفاع: 
دى ۱۳۹۷
چکیده

هدف:شمار بسیاری از پروژه‌های فناوری اطلاعات در سالیان گذشته کمابیش با شکست روبه‌رو شده‌اند. کتابخانه‌های دیجیتالی که دستاورد کاربست فناوری اطلاعات در نهاد کتابخانه بوده‌اند نیز همین سرنوشت را داشته‌اند. هدف این رساله بررسی و ساخت مدلی معتبر برای عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در بافت ایران، به ویژه در وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری است.

روش/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، آمیخته است که در دو مرحله کیفی و کمی به ترتیب انجام می‌شود. برای مرحله‌ی کیفی رویکرد گراندد تئوری استفاده می‌شود. نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع گلوله برفی و نمونه‌گیری تئوریک، گزینش هشت کتابخانه‌ی دیجیتالی و سازمان مادرِ آنها و بیست و نه مصاحبه‌شونده را در پی داشت. برای مرحله‌ی کمی رویکرد پیمایش و ابزار پرسش‌نامه استفاده ‌می‌شود.

افزودن دیدگاه