بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

پیشنهاده

بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
بهمن ۱۳۹۲
پژوهشکده‌: 
چکیده: 

    هدف اصلی این پژوهش:

         ۱. شناخت عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در بافت ایران؛ و

        ۲. طراحی مدل معتبر عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه دیجیتال با رویکرد ترکیبی است.

    هدف‌های جزئی پژوهش:

         ۱. شناسایی معیارها و عوامل موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در بافت ایران با استفاده از مطالعه‌ نوشته‌های پیشین و دیدگاه‌های متخصصان؛

        ۲. تعیین عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در بافت ایران از طریق آزمودن معیارها و عوامل حاصله در ابعاد گسترده‌تر، جامعه‌ متنوع‌تر و طراحی مدل؛

        ۳. آزمون اعتبار مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در بافت ایران.

    پرسش‌های پژوهش:

       ۱. معیارها و عوامل موفقیت کتابخانه‌ دیجیتال از نظر ذی‌نفعان کتابخانه‌های دیجیتال چیست؟

    پاسخ به این پرسش، براساس بررسی مطالعه‌ نوشته‌های قبلی و بررسی دیدگاه‌های متخصصان و کاربران کتابخانه‌های دیجیتال ایران کلیه‌ی معیارها و عواملی را که سبب موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در بافت ایران میشود گردآوری می‌کند.

      ۲. کدام عوامل موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران، جز عوامل حیاتی محسوب می‌شوند؟

    پاسخ به این پرسش، براساس دیدگاه‌های متخصصان و کاربران کتابخانه‌های دیجیتال ایران عوامل حیاتی موفقیت را تشخیص می‌دهد.

      ۳. مدل معتبر عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران چیست؟

    پاسخ به این پرسش، اعتبار مدل حاصل از شناسایی عوامل موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال را با بررسی پایگاه اطلاعاتی ایرانداک مورد بررسی قرار می‌دهد.

افزودن دیدگاه

You must have Javascript enabled to use this form.‎