طراحی سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند با رویکرد فرایادگیری: مورد مطالعه عملکرد موسسات تحقیقاتی ایران

پیشنهاده

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند با رویکرد فرایادگیری: مورد مطالعه عملکرد موسسات تحقیقاتی ایران

دانشجو: 
استاد راهنما: 

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی