طراحی مدل مفهومی نظام ملی نشر علمی

پیشنهاده
استاد راهنما: 
تاریخ تصویب: 
شهريور ۱۳۹۷
چکیده

طراحی و پیاده‌سازی نظام نشر علمی در سطح ملی یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد توجه محققین، متخصصین و مدیران بالادستی در کشورها بوده است و در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور ایران نیز بر آن تاکید شده است. نظام فعلی نشر علمی با مسائل متعددی از جمله؛ افزونگی، تناقض، تنش، عدم شفافیت در مولفه‌ها و روابط حاکم بر آن روبروست و حتی الکترونیکی‌شدن حوزه نشر تاثیری بر حل مسائل آن نداشته است. ایجاد نظام ملی نشر علمی بر یکپارچگی فرآیندها و محتوا، امکان تجزیه‌ و تحلیل منظم شکاف‌ها، شناسایی فعالیت‌هایی که به رقابت علمی کمک می‌کند و تعیین میزان استفاده از محصولات علمی اثرات مثبت خواهد داشت. از این رو، این پژوهش در نظر دارد از طریق تعیین شاخص‌­ها و مولفه­‌های نشر علمی به استخراج مدل مفهومی نظام ملی نشر علمی بپردازد و بر اساس مدل استخراج شده، ظرفیت‌های کشور جهت پیاده‌­سازی مدل مفهومی نظام نشر علمی را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی متوالی است و در مرحله اول که به استخراج مدل مفهومی می‌­ا‌نجامد، داده‌ها به روش کیفی گردآوری خواهد شد و در مرحله دوم که به امکان‌سنجی ظرفیت‌های کشور پرداخته خواهد شد از روش کمی استفاده می‌­شود. تفسیر نهایی نتایج نیز بر اساس روش کمی- کیفی خواهد بود. به منظور اجرای پژوهش در مرحله اول به ۲۴ ماه و در مرحله دوم به ۱۲ ماه زمان نیاز است.

افزودن دیدگاه