بررسی استانداردهای به‌ کار رفته در توصیف نسخ‌‏ خطی در پایگاه‏‌های اطلاعاتی پیوسته نسخ خطی اسلامی

بررسی استانداردهای به‌ کار رفته در توصیف نسخ‌‏ خطی در پایگاه‏‌های اطلاعاتی پیوسته نسخ خطی اسلامی
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۵
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۲۲-۳۳
چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر، بررسی میزان یک‌دستی در توصیف نسخه‏‌های خطی در پایگاه‌‏های نسخ‏‌ خطی اسلامی از سه منظر فهرست‌‏نویسی، یک‌دستی عناوین، موضوعات و نام مولفان و کاتبان، و همچنین استانداردهای ابرداده‏ای است.
روش/رویکرد ‏پژوهش: برای رسیدن به هدف مذکور، از روش پیمایش توصیفی استفاده شد به این صورت که در ابتدا پایگاه‏‌های اطلاعاتی نسخ ‏‌خطی اسلامی شناسایی و سپس از طریق مکاتبه با افراد مطلع در این پایگاه‏‌ها، و همچنین بررسی گزارشات و مقالات منتشر شده در زمینه ایجاد و توسعه پایگاه‏‌های مربوطه، اطلاعات ۱۷ پایگاه اطلاعاتی نسخ‏‌ خطی اسلامی در زمینه توصیف منابع، گردآوری گردید.
یافته‏‌های پژوهش: یافته‏‌های پژوهش حاصل نشان می‌‏دهد که پایگاه‏‌های اطلاعاتی مورد بررسی در بخش فهرست‏‌نویسی از استانداردهای آنگلوامریکن و AMREMM، و در بخش استاندارد ابرداده‏ای بیشتر از استانداری تی.ای.آی استفاده کرده‏‌اند. در زمینه استفاده از منابع استاندارد یکدست‏‌سازی موضوعات، و نام مولفان و کاتبان، از منابع پراکنده‏‌ای استفاده شده است.
نتیجه‏‌گیری: در زمینه توصیف نسخه‏‌های خطی در پایگاه‌‏های اطلاعاتی نسخ ‏‌خطی اسلامی یک‌دستی در ارائه مطالب نسخه‏‌ها و همچنین استفاده از استانداردهای توصیف کتابشناختی در سطح بسیار پایین بوده و از اینرو نیازمند توجه و اهتمام بیشتر به این بخش هستیم .

استناد: 

نبوی، مجید، غلامرضا فدایی، و نادر نقشینه. ۱۳۹۳. بررسی استانداردهای به‌ کار رفته در توصیف نسخ‌‏ خطی در پایگاه‏‌های اطلاعاتی پیوسته نسخ خطی اسلامی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ۲۵ (۲): ۲۲-۳۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه