معرفی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای مناسب برای سامانه‌های مدیریت دانش در حوزه پژوهش و فناوری

معرفی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای مناسب برای سامانه‌های مدیریت دانش در حوزه پژوهش و فناوری
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲
شماره: 
۵
شماره صفحه (از - تا): 
۱۳۲-۱۴۷
چکیده

یکی از پیش‌نیازهای مهم برای رسیدن به کارآمدی در مدیریت دانش حوزه پژوهش و فناوری، پوشش اطلاعات و دانش مناسب در سامانه‌های طراحی‌شده مدیریت دانش است. این کار از راه تعریف موجودیت‌ها و فراداده‌های مناسب انجام می‌شود. ازاین‌رو هدف این پژوهش، معرفی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای مناسب برای طراحی سامانه‌های مدیریت دانش است. در این راستا، موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم (نوشته‌های پیشین)، شبکه اجتماعی در حوزه علمی و دانشگاهی («ریسرچ گیت») و همچنین یک مدل داده‌ای در حوزه پژوهش و فناوری («سریف») با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی جمعی استخراج و بررسی شدند و کوشیده شد با تطبیق آن‌ها پیشنهادهایی برای طراحی سامانه مدیریت دانش کارآمد ارائه شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که سامانه مدیریت دانش کارآمد در حوزه پژوهش و فناوری ترکیبی از سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم و شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌- تخصصی هستند تا بتواند دانش آشکار و نهان و همچنین ارتباطات پژوهشگران و فناوران را پوشش دهد و باید حداقل دارایی‌های دانشی را در قالب موجودیت‌های افراد (پژوهشگران و مدیران)، انتشارات (چاپ‌شده و در حال انجام)، طرح‌های پژوهشی، سازمان‌های مربوطه و خدماتی مانند پرسش و پاسخ و معرفی شغل به همراه فراداده‌های مربوطه در برگیرد.

استناد: 

نبوی، مجید، و مرتضی نبی‌میبدی. ۱۳۹۵. معرفی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای مناسب برای سامانه‌های مدیریت دانش در حوزه پژوهش و فناوری. فصلنامه مدیریت اطلاعات ۲ (۵): ۱۳۲-۱۴۷.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه