حمیدرضا جمالی مهموئی

ارزیابی پژوهش: شیوه‌ها، مدل‌ها و چالش‌ها

ارزیابی پژوهش: شیوه‌ها، مدل‌ها و چالش‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها