حمیدرضا جمالی مهموئی

طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ن‍اس‍اگ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اش‍ی‍ا اطلاع‍ات‍ی‌

استاد راهنما: 
رساله
تاریخ دفاع: 
اسفند ۱۳۹۴
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
ارزیابی پژوهش: شیوه‌ها، مدل‌ها و چالش‌ها

ارزیابی پژوهش: شیوه‌ها، مدل‌ها و چالش‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها