تصویر hesan@irandoc.ac.ir

دکتر رضا حسان

دانش‌آموخته دکتری تخصصی سیاست‌گذاری بر پایه مدل از دانشگاه پالرمو

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

زندگی‌نامه

رضا حسان دانش‌آموخته دکترای سیاست‌گذاری بر پایه مدل از دانشگاه پالرمو ایتالیا می‌باشد. مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی کنترل و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی صنایع- سیستم‌ها از دانشگاه شریف دریافت کرده است. سیاست‌گذاری عمومی، مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده، و توسعه سیستم‌های تصمیم‌یار از جمله علایق پژوهشی اوست.

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ دکتری تخصصی سیاست‌گذاری بر پایه مدل . دانشگاه پالرمو

زمینه‌های پژوهش

سیاست‌گذاری عمومی
شبیه‌سازی سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی
سیاست‌گذاری بر پایه مدلسازی
تحلیل سیستم‌های پیچیده با استفاده از مدلسازی عامل‌محور
توسعه سیستم‌های تصمیم‌یار

تماس

ندارد

ندارد