رضا حسان

تصویر hesan@irandoc.ac.ir

دکتر رضا حسان

دانش‌آموخته دکتری تخصصی سیاست‌گذاری بر پایه مدل از دانشگاه پالرمو

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

hesan@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
سیاست‌گذاری عمومی
شبیه‌سازی سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی
سیاست‌گذاری بر پایه مدلسازی
تحلیل سیستم‌های پیچیده با استفاده از مدلسازی عامل‌محور
توسعه سیستم‌های تصمیم‌یار